Regulamin Serwisu Internetowego

www.katarzynajagiello.pl

 

1.Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zastosowano następujące znaczenia terminów:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 2. Sklep Internetowy, Sklep, Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem http://talentup.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 3. Właściciel Sklepu/Administrator – Akcelerator sp. z o. al. Kościuszki 27/4, 42- 202 Częstochowa, KRS 0000617255, NIP 5223062880, REGON: 364414774.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego
 6. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 7. Zamówienie – zgłoszenie chęci kupna Towaru lub Usług na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 8. Towar/ Usługa- produkty lub usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży

2. Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://katarzynajagiello.com prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia
 3. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i sprzedaży Towaru i Usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

3. Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową katarzynajagiello.pl a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  1. imienia i nazwiska
  2. adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  3. numeru telefonu,
  4. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokonania wyboru formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich
 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości

4. Ceny towarów i forma płatności, koszty dostawy.

 1. Ceny Towarów i Usług podane są w ofercie w ramach Serwisu. Ceny te podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami zawierającymi wszelkie obowiązujące
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, jaki wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta
 4. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

5. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru/Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące zakupionego Towaru/Usługi, można kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail office@talentup.pl
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia, zgodnie z art. 561(5) Kodeksu

6.   Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: al. Kościuszki 27/4, 42-202 Częstochowa lub za pomocą adresu e-mail office@talentup.pl . Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz dostarczania
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 2. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: Akcelerator sp. z o.o., al. Kościuszki 27/4, 42-202 Częstochowa. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 3. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego
 4. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które ze zdarzeń nastąpi najpierw
 5. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

7.   Pozostałe zasady korzystania ze sklepu.

 1. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia Usługi, jaką jest szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem, że nowy termin świadczenia Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz
 2. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią.

8.     Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 2. Dane osobowe Klienta w tym osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą będą przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu realizacji a) przedmiotu Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b „RODO”), b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi), c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”), d) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) i obejmuje co najmniej dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, , nr telefonu, PESEL, A w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP. W przypadku otrzymania wyraźnej zgodny Klienta także w innych celach.
 3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w ust. 2 mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
  2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
  3. Odbiorcy danych tacy jak: instruktorzy, szkoleniowcy, kurierzy, biuro rachunkowe, banki, kancelarie prawne, Poczta
 4. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto osoba ta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 7. Poufne informacje dotyczące Klienta, w tym dane osobowe Klienta są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i

9.   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient, będący konsumentem, ma możliwość zainicjowania polubownego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
 3. Sprzedawca oświadcza, że nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

10.   Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy ustęp Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami. W przypadku kolizji lub sprzeczności wcześniejszych zapisów z postanowieniami ust. 10. pierwszeństwo w stosunku do Klientów nie będących konsumentami mają te
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
 3. W przypadku rezygnacji Klienta z zawartej Umowy Sprzedaży bądź rezygnacji z Usługi lub Towaru za który Klient dokonał już zapłaty, uiszczona kwota nie podlega zwrotowi.
 4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar lub Usługę wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.   Postanowienia końcowe

 1. Wszelka korespondencja z Klientem w ramach realizacji umowy sprzedaży będzie prowadzona na adres/dane wskazane przez Klienta w formularzu
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Wersja z dnia 20.05.2018 r.