1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu podjęcia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a w przypadku otrzymania wyraźnej zgodny także w innych celach. Dane osobowe mogą być na podstawie wyrażonej zgody przekazane innym podmiotom w celach tam wskazanych.

2.Administratorem danych jest Akcelerator sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Kościuszki 27/4, 42-215 Częstochowa, KRS 0000593293, NIP 8982215998, adres e-mail do kontaktu office@talentup.pl.

3. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Jeżeli dane przekazała osoba, która nie ukończyła 16 lat, przetwarzanie danych osobowych tej osoby jest możliwe jeżeli wyraziła na to zgodę osoba będąca jej opiekunem prawnym. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dotyczą, na ich przetwarzanie

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Ponadto osoba ta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Poufne informacje, w tym dane osobowe są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.