Polityka Prywatności i plików cookies

www.katarzynajagiello.pl

1. Postanowienia ogólne

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem http://katarzynajagiello.com (dalej jako: Sklep internetowy, Sklep, Serwis,Portal). W tym zakresie kierujemy się zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2018, poz. 1000, zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu.
 3. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – office@talentup.pl albo listownie na adres siedziby Akcelerator sp. z o.o.
 4. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania).
 5. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne. Dane te Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.

3. Zbieranie danych osobowych użytkownika oraz sposób ich wykorzystywania.

 1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju deklaracji legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Deklaracjami tymi w szczególności są realizacja umowy zawarta z użytkownikiem lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim tj.: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
 3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
 4. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów realizacji zamówień, działań marketingowych, newslettera oraz innych określonych w polityce prywatności lub regulaminie Sklepu.
 5. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi np. prokuraturze lub sądowi.

4. Środki ochrony danych osobowych.

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Akcelerator sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Środki te mają na celu zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy Akcelerator sp. z o.o.), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Sklepu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

5. Polityka plików cookies

1. W ograniczonym zakresie mogą być zbierane dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu internetowego. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymywanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika,
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych
 • monitoring dostępności usług.

2. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, ale ułatwiają korzystanie z niej. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym logowaniu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w Sklepie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do Sklepu (opcja” zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie oferty Sklepu do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego i właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w Sklepie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w Sklepie.

3. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników strony internetowej.
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy: Google Analitycs, facebook, PayU.
4. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez stronę internetową mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiązać  się to może z całkowitym uniemożliwieniem korzystania ze Sklepu.

6. Logi dostępowe

1. Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną. Adres IP jest wykorzystywany ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych ruchu na stronie. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

7. Pozostałe dane

Co do zasady Tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, zamawianiu e-booków, zapisywaniu się na webinary, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe (patrz również kolejne sekcje:

8. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
2. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani na głównej stronie Serwisu.
3. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: info@talentup.pl

Wersja z dnia 16.07.2018 r.